วิวัฒนาการ  กระบวนการทางธุรกิจ  ประโยชน์และความท้าทาย  ขั้นตอนการนำมาใช้  โครงสร้างของซอฟต์แวร์  ปัจจัยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์  ซอฟต์แวร์ในท้องตลาด  การขยายขีดความสามารถและระบบเครือข่ายอุตสาหกรรม

แนวคิดพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ  ระบบบัญชีเบื้องต้น  ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า  ห่วงโซ่อุปทาน  ระบบคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ระบบข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ  ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร