คุณสมบัติต่างๆ ของดิน น้ำและการเคลื่อนที่ของน้ำในดิน การชะล้างและการพังทลายของดิน หลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจำแนกสมรรถนะของดิน การใช้ดินอย่างยั่งยืน