ประวัติธรรมชาติของสัตว์ทะเลโดยไม่รวมโพรโทซัวและแมลง  ประเภทของสิ่งแวดล้อมในมหาสมุทรโดยเน้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลเขตร้อน ความสัมพันธ์ของการกระจายของสัตว์ทะเลกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและเคมี ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  การประยุกต์ใช้เทคนิคทางนิเวศวิทยาในการแก้ปัญหาระดับท้องถิ่น มีการสำรวจภาคสนามและปฏิบัติการ

ชนิดของกุ้งที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจ หลักการเพาะกุ้งน้ำจืด การเพาะกุ้งทะเล การเลือกสถานที่และการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงกุ้ง การเตรียมบ่อที่มีมาตรฐาน โรคของกุ้งที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต และเชื้อรา วิธีป้องกันกำจัด การเลี้ยงกุ้งระบบปิด เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ เพื่อการเลี้ยงกุ้งแบบยั่งยืน

   ความรู้ทั่วไป ความสำคัญและประเภทของอาหารสัตว์น้ำ ระบบย่อยอาหาร ความต้องการสารอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบอาหาร การคำนวณสูตรอาหาร การผลิตอาหารและการประเมินประสิทธิภาพการใช้อาหารของสัตว์น้ำ

รูปร่างและลักษณะภายนอกของปลา  ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ ระบบสืบพันธุ์ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท และการจัดหมวดหมู่ของปลา

หัวข้อที่น่าสนใจ เทคนิคหรือองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการป้องกันโรคในสัตว์น้ำด้วยสารสกัดธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ รวมถึงวิธีการนำไปใช้จริงในภาคสนามที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคสัตว์น้ำปัจจุบัน