การเลี้ยงสุกรในประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากและยังคงความก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง  มีการนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตสุกร   ซึ่งวิทยาการและเทคโนโลยีที่นำมา ใช้นั้นต้องควบคู่ไปกับการความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการผลิตสุกรด้านต่างๆ ด้วย  ทักษะปฏิบัติในการผลิตสุกรมีความสำคัญต่อการนำวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ได้อย่างถูกต้อง