การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบปัญหา การหาคำตอบของปัญหาด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กำหนดการเชิงเส้น การใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน ตัวแบบกำหนดงาน ตัวแบบแถวคอย การบริหารโครงการด้วย PERT/CPM