ความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เกษตร  ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สินค้าเกษตร ของตลาดสินค้าการเกษตร นโยบายและมาตรการทางการเกษตร การค้าขายสินค้าเกษตรในไทยและต่างประเทศ


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทานและดุลยภาพ ความยืดหยุ่น ทฤษฎีต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคารและนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
(การจัดการ 60)

ทฤษฎีการบริโภคและเส้นอุปสงค์ ทฤษฎีการผลิตและเส้นอุปทาน การกำหนดราคาและปริมาณในตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆ ดุลยภาพทั่วไป การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและสวัสดิการสังคม

วิธีการนำความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยเน้นเทคนิคการประมาณค่าและการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ในแบบจำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียว และหลายตัวทั้งแบบเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจำลองถดถอย และศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจำลองเศรษฐมิติ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต รายรับและกำไรจากการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่างๆ และตลาดปัจจัยการผลิต