คำอธิบายรายวิชา         

ความสำคัญของฟิสิกส์ต่อการเกษตร แรงและการเคลื่อนที่ กลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง ความร้อน อุณหพลศาสตร์  ไฟฟ้าเบื้องต้น เซลล์แสงอาทิตย์ ฟิสิกส์เทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา


คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรกระแสสลับ  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  แสง  ฟิสิกส์ยุคใหม่

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  สมบัติของสสาร   กลศาสตร์ของของไหล  ความร้อน  การสั่นและคลื่น

ฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่่อเนื่อง  การหาการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นของฟังก์ชั่นพีขคณิต   การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นอดิศัย  การประยุกต์ของอนุพันธ์  การอินทิเกรต   บทประยุกต์การอินทิเกรต

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น

ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของวิชาชีววิทยา เซลล์ การแบ่งเซลล์ การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เมแทบอลิซึม เนื้อเยื่อและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต การจำแนกหมวดหมู่และนิเวศวิทยาเบื้องต้น หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาชีวิต


คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง ความร้อน อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์เทคโนโลยี 

ความหมายของชีวเคมี เทคนิคที่ใช้ศึกษาทางชีวเคมี โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล การย่อย การดูดซึมและการหมุนเวียนของสารชีวโมเลกุล  การเปลี่ยนแปลงของสารพลังงานสูง  เมทาบอลิสมของสารชีวโมเลกุล  การสังเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน การควบคุมการทำงานของยีน ฮอร์โมน ความสำคัญด้านโภชนาการของสารชีวโมเลกุล วิตามินและเกลือแร่


 • ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
 • ทฤษฏีความน่าจะเป็น
 • การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง
 • การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง
 • การประมาณค่าพารามิเตอร์  
 • การทดสอบสมมุติฐาน
 • การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
 • การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

 • บทนำ  เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวอิค 
 • หลักการของเมตาบอลิซึม    เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต  เมตาบอลิซึมของลิพิด     
 • เมตาบอลิซึมของกรดอะมิโน  เมตาบอลิซึมของกรดนิวคลีอิค   ฮอร์โมน  พร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ

คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง ความร้อน อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์เทคโนโลยี โดยจัดให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม  

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ เทคนิคการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลำดับและอนุกรม

ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเจริญ และการควบคุมจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ่งแวดล้อม และในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเจริญ และการควบคุมจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ่งแวดล้อม และในชีวิตประจำวัน

กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น

 

คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล ปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง ความร้อน อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์เทคโนโลยี โดยจัดให้มีการสาธิตตามความเหมาะสม