เป็นวิชาที่นำข้อมูลที่มีมาสร้างเป็นความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วิชานี้ควรจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของฐานข้อมูลและคณิตศาสตร์สถิติเบื้องต้น