วิชาที่ให้ความรู้ ความเข้าใจหลักการของสหกิจศึกษา  รวมทั้งกระบวนการ   ขั้นตอน      ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา  ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้นี้เป็นพื้นฐานในปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้


current methods and instrumentation for research and development which is focused especially on biotechnology. 

สารอินทรีย์ ไฮโดรคาร์บอน แอลิฟาติก แอลิไซคลิก แอโรมาติก แอลกอฮอล์ กรดอินทรีย์ แอลดีไฮด์และคีโตน

หลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ปัจจัยคุณภาพ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส การสุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง


Biomolecules and its functions

 Study of genes and tries to explain what they are and how they work.

การหมักจุลินทรีย์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งในอาหารแข็ง อาหารเหลว  จลนพลศาสตร์การหมัก  และการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์จากการหมัก

เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในอาหาร มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ