โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ วิธีการป้องกันแก้ไข บทบาท อันตรายและการใช้สารเคมีและวัตถุเจือปนในอาหาร