ความปลอดภัยอาหาร อันตราย ประเภทของอันตรายทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ระบบประกันคุณภาพ GAP GMP HACCP ISO 9000 ISO 22000 ในแต่ละห่วงโซ่การผลิตอาหาร การทำแผนการวิเคราะห์และควบคุมอันตรายจุดวิกฤต มาตรฐานอาหารฮาลาล โคเชอร์ มาตรฐานอื่น กฎหมายอาหารของประเทศและต่างประเทศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมอาหาร สมดุลมวลและพลังงาน หลักการพื้นฐานด้านอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อนและมวลสาร ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร นวัตกรรมอาหาร จากวัตถุดิบ เทคโนโลยีการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ การจัดการนวัตกรรม ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

สมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และชีวเคมีของสัตว์น้ำ การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง พิษวิทยาที่เกิดจากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้จากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ความสำคัญ ของอุตสาหกรรมอาหาร ต่อการพัฒนาประเทศ ปัจจัยนำเข้ากระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร คุณภาพและระบบควบคุมคุณภาพ อุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ เช่นผลิตภัณฑ์เนื้อ ไขมัน น้ำมัน นม ประมง ผักผลไม้ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

      องค์ประกอบ ได้แก่ น้ำ  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  โปรตีน  วิตามิน  เกลือแร่  และเอนไซม์ การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความชื้น น้ำตาล คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เถ้า และเกลือแร่ในอาหารด้วยวิธีการต่างๆ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ความสําคัญของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส คุณลักษณะประสาทสัมผัสและสรีรวิทยาของประสาทสัมผัส  ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การฝึกฝนและคัดเลือกผู้ตัดสิน วิธีทดสอบทางประสาทสัมผัส การใช้สถิติในการวิเคราะห์  ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา


โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณภาพของธัญพืช  การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช  การเก็บรักษา  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ธัญพืช ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อห

ความสำคัญของอาหาร ความสัมพันธ์ของโภชนาการต่อสุขภาพ กระบวนการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การคำนวณพลังงานจากสารอาหาร สารพฤกษเคมี (Phytochemicals) เภสัชโภชนภัณฑ์ (Neutraceuticals) และผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน (Functional food) โภชนาการสำหรับบุคคลในภาวะต่าง ๆ โภชนบำบัด การออกแบบอาหาร และฉลากโภชนาการ