ศึกษาปรัชญาและเจตคติในการดำรงชีวิตประจำวันฯ

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูดเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ต่างๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคม ฯลฯ ให้มีทักษะในการอ่านโดยใช้เทคนิค การอ่านขั้นสูงขึ้น เช่น การอ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสำาคัญและรายละเอียดให้สามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานข้อความที่อ่าน และให้มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตรงกับ สาขาวิชาที่เรียนจากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียน 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูดเพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ต่างๆ เช่น ขนบประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว ปัญหาสังคม ฯลฯ ให้มีทักษะในการอ่านโดยใช้เทคนิค การอ่านขั้นสูงขึ้น เช่น การอ่านเพื่อหาหัวข้อเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจ
ความสำคัญและรายละเอียด ให้สามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานข้อความที่อ่าน และให้มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจากแหล่งข้อมูลสิ่งพิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้โดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียน และ การสืบค้น

ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ กลไกตลาด สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

จุดมุ่งหมายรายวิชา

1. รู้และเข้าใจวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและหลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
2. เข้าใจระบบกลไกราคาและตลาด
3. ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์และสถาบันทางเศรษฐกิจ
4. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน

ความจำเป็นของการออกกำลังกายในปัจจุบัน องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ หลักการออกกำลังกาย ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมการออกกำลังกาย หรือชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับตนเองเพื่อสุขภาพ