แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่าง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง พร้อมทั้งบทปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา