ระบบจำนวนจริง ลำดับและอนุกรม การแก้สมการและอสมการ ค่าสัมบูรณ์ ระบบพิกัดฉาก เส้นตรง วงกลม พาราโบลา ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงกำลังและฟังก์ชันลอการิทึม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัล

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันและแนวโน้มเทคโนโลยี ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต
ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมสังคม กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การถ่ายโอนข้อมูลและใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย การสำรองและกู้คืนข้อมูล

 

The utilization of information technology in daily life and technology trends, computer components and communication equipment, basic computer networking concepts, internet security and threat, knowledge of social engineering, information technologys legal and ethical issues, Internet services and Internet applications, Internet search techniques, data transfer and data sharing through the network, data backup and data recovery.


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย