ความหมาย ทฤษฎีของการสร้างสรรค์กิจกรรม ประเภท รูปแบบกิจกรรม กระบวนการคิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  การวิเคราะห์  การกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ กลวิธีของกิจกรรม การประเมินผล จริยธรรมในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนในวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เป็นการศึกษาถึงความหมายและวิวัฒนาการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ รูปแบบ กระบวนการในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักโฆษณาประชาสัมพันธ์