การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้กับชีวิตประจำวัน การวัดและหน่วยการวัด พื้นที่และปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การใช้สถิติอธิบายเหตุและผลของปรากฎการณ์ต่างๆ การอธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่แน่นอนด้วยความน่าจะเป็น ระเบียบวิธีสถิติขั้นพื้นฐาน การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้ประโยชน์จากข้อสรุปที่ได้จากระเบียบวิธีทางสถิติ


ระบบจำนวนจริง  การแก้สมการ การแก้อสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันควอดราติก ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ภาคตัดกรวย วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา

เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ เทคนิคการพิสูจน์ ขั้นตอนวิธีและจำนวนเต็ม หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อกำเนิด

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
เรขาคณิตในระนาบและในปริภูมิสามมิติ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันและบทประยุกต์ การหาปริพันธ์และบทประยุกต์

                ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิ-เล็กทรอนิกส์  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฏของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดที่ปรับค่าได้ สวิตซ์ทำงานด้วยแสง