รูปแบบการนำเสนองานประเภทต่างๆ โดยครอบคลุมถึงวิธีการเรียบเรียงความคิด ขั้นตอน  และวิธีการนำเสนอ การใช้สื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหลักการพูดในที่สาธารณะ การโน้มน้าวใจ การวิเคราะห์ผู้ฟังและฝึกพูดในที่สาธารณะ

              Various types of presentation with compilation of ideas, procedures and techniques of presentation; using effective media in presentation, including the principles of public speaking; persuasive speaking, listening and speaking practice in public speaking

การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างคู่สนทนาในระดับที่สูงขึ้น การอภิปรายรายเดี่ยวและรายกลุ่ม การพูดการถามเพื่อแสดงความคิดเห็นตอบกลับ

      Listening and speaking for communication in different cultures of the speakers, speaking in various situations; individual and group discussion; asking for opinion and giving opinion.

ฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดที่สำคัญ โดยใช้กลวิธีการอ่านแบบต่างๆ