หลักการ ความสำคัญ ความหมายของสวัสดิภาพสัตว์ จริยธรรมต่อสัตว์ มาตรฐานทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ สรีรวิทยาความเครียด พฤติกรรมสัตว์ การประเมินสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพในสัตว์ชนิดต่างๆ  หลักความเป็นอิสระ 5 ประการ มาตรฐานสากลทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง