(คำอธิบายรายวิชา)

ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม ทฤษฎีแนวคิดทางจริยธรรม ความรู้พื้นฐานทางจริยธรรมทางธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดขอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังจริยธรรมในหน่วยงาน การสร้างและพัฒนาจริยธรรมในองค์การธุรกิจ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์การ หลักจริยธรรมในการทำงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

หลักการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่ง การแยกประเภทสินค้า การวางแผนการขนส่ง การคิดและควบคุมต้นทุนในการขนส่ง บุคลากรการขนส่ง ความปลอดภัยในการขนส่ง วิธีการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ประเภทและวิธีการในการขนถ่าย ระเบียบและกฎหมายในการขนส่ง การใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมในการขนส่ง

ใส่ คำอธิบายรายวิชา

LGM 307          การจัดการโซ่อุปทาน                                                                               3(3-0-6)

                        (Supply Chain Management)

                        วิชาบังคับก่อน  :   LGM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

                        แนวคิดการสมานโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และอื่นๆ แง่มุมต่างๆ ในด้านผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน เช่น การพยากรณ์ การประสานงานระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย การควบคุมสินค้าคงคลังโดยผู้ผลิต และการเติมสินค้าอย่างต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างโซ่อุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสมานโซ่อุปทาน การจัดซื้อ โลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ และการบริหารการกระจายสินค้า การปรับปรุงโซ่อุปทานให้ดีที่สุด การเชื่อมโยงกลยุทธ์โซ่อุปทานให้เข้ากับกลยุทธ์รวมของธุรกิจ

                        Concepts of supply chain integration, value chain competitiveness, quick consumer response, forecasting, supplier-producer coordination, vendor-managed inventory,   continuous replenishment; supply-chain restructuring; impacts of product design, roles of information technology in supply chain integration; procurement, logistics, reverse logistics, distribution management; supply chain optimization; linkages of supply chain strategy aligned to an overall business strategy