หลักการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวางรูปแบบบัญชีของกิจการ หลักเกณฑ์และวิธีการวางรูปแบบระบบบัญชี เอกสารทะเบียนและบัญชีของกิจการต่างๆ การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน การนำไปใช้ประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ฝ่ายบริหารของกิจการ