ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์  วิวัฒนาการของมนุษย์  โครงสร้างสังคมและกระบวนการทางสังคม  การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง วิถีชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     การปรับตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

     ความสำคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพดีและบุคลิกที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู นำไปประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม

ความสำคัญของสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศ ระบบการจัดสารสนเทศ การใช้งานและเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ การใช้โปรแกรมห้องสมุดเพื่อสืบค้นสารสเทศการนำเสนอสารสนเทศจากการศึกษาค้นคว้า จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

              ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การเจรจา  มารยาทสังคม  การเข้าสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเป็นผู้นำ  การประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นปกติสุข

             หลักการฟังและการอ่าน การสร้างนิสัยที่ดีในการฟังและการอ่าน การฟังจับใจความ การฟังวิเคราะห์ความ การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่า การอ่านข่าวและโฆษณา ฝึกทักษะการฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต