ทฤษฎีการบริโภคและเส้นอุปสงค์ ทฤษฎีการผลิตและเส้นอุปทาน การกำหนดราคาและปริมาณในตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆ ดุลยภาพทั่วไป การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและสวัสดิการสังคม

วิธีการนำความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยเน้นเทคนิคการประมาณค่าและการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ในแบบจำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียว และหลายตัวทั้งแบบเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจำลองถดถอย และศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจำลองเศรษฐมิติ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต รายรับและกำไรจากการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่างๆ และตลาดปัจจัยการผลิต