วัฎจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนา ระบบงานแบบอินครีเมนท์ หลักการใช้ยูเอ็มแอลเพื่อการออกแบบ ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ การสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์ เชิงนามธรรม การสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสกับวัตถุ การสร้างโปรแกรมโดยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกาหนดของยูสเคส

ศึกษาความหมายของปัญญาประดิษฐ์  แผนการแก้ปัญหา การค้นหาแบบ State Graph  การกำหนดปัญหา  จุดประสงค์และโครงงานย่อย   Representation of  Knowledge  โปรแกรมการเล่มเกมโดยใช้ Heuristics รูปแบบการจำได้  และการเรียนรู้  หุ่นยนต์(Robots)  ลอจิคการคำนวณ วิธีแก้ปัญหาในปัญญาประดิษฐ์  การรับรู้ภาพ  การแทนความรู้และระบบผู้เชี่ยวชาญ