เทคนิคการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านให้เกิดความเข้าใจ การเดาความหมายของคำศัพท์หรือประโยคจากบริบท การจับประเด็นสำคัญและรายละเอียดจากบทอ่านที่คัดสรร


คำศัพท์ สำนวน กระบวนการเขียนภาษาอังกฤษ การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน พัฒนาทักษะการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ

中文听说课程。

vocabulary, expressions used in social situations, using verbal and non-verbal language social context, enhancing personality and communication for social interaction

Vocabulary, expressions, and language structures used in communicative English speaking choosing the appropriate language for suitable situations with the native and non-native speakers.

  • Course Code: EASL 0030
  • Faculty: Language, Literature & Performing Arts
  • Department: English As A Second Language
  • Credits: 6.0
  • Semester: 15 weeks
  • Learning Format: Lecture, Tutorial
  • Typically Offered: Fall, Summer, Winter

This course is for students who wish to upgrade their speaking and listening skills for personal, educational and/or employment purposes. The course focuses on extending speaking and listening skills to improve confidence and develop basic proficiency in speaking and listening. Course activities will include speaking at Canadian Language Benchmark Levels 3 and 4 and listening at Canadian Language Benchmark Level 3 in a variety of communicative situations. The speaking and listening practice will also provide opportunities for language skill development including grammar, sentence structure, vocabulary and pronunciation .

ฝึกฝนทักษะการฟังและพูดที่ซับซ้อนและต่อเนื่องจากรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน โดยเน้นให้ผู้เรียนสนทนาโต้ตอบระหว่างกันในหัวข้อและสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมและใช้ได้จริง

ฝึกปฏิบัติทักษะทั้ง 4 ทางด้านธุรกิจ โดยใช้การสื่อสารด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การฟังเพื่อจับใจความสำคัญจับประเด็นทางธุรกิจเน้นสาระสำคัญ การพูดทางธุรกิจโดยเน้นการเจรจาต่อรอง สรุปข้อตกลง และกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ นำไปสู่การประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ  แสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมกลุ่ม สถานการณ์จำลอง และกิจกรรมที่ต้องใช้บทสนทนาเป็นหลัก การนำเสนอ การกล่าวสรุป การดำเนินการประชุม และการเข้าร่วมการประชุมการเจรจาต่อรอง

ภูมิหลังทางภาษาอังกฤษและวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษตั้งแต่ภาษาอังกฤษโบราณจนถึงภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ความสำคัญของภาษา ความสัมพันธ์ของภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม การนำเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

To study the type of English usage for communication with proper manners in the society through native speaker's culture including the similarities and differences of using English in various situations 

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจที่บุคลากรต้องใช้ในสำนักงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การประชุม การเขียนวาระการประชุม การรับรองรายงานการประชุม การประเมินผลการทำงาน