การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันและแนวโน้มเทคโนโลยี  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร  การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภัยคุกคามและความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต  ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมสังคม กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การถ่ายโอนข้อมูลและใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย  การสำรองและกู้คืนข้อมูล

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต