ความหมายและหลักการ ประวัติความเป็นมา กฎพื้นฐานการเคลื่อนไหว 12 ข้อ การผลิตแอนิเมชัน 2 มิติแบบวาด (Cel Animation) การผลิตแอนิเมชันแบบ 3 มิติ แบบหุ่นขยับ (Stop Motion) การผลิตแอนิเมชันบนคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ

    ศึกษาหลักการตัดต่อวีดีโอสำหรับงานมัลติมีเดีย  อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก  การแสดงผลด้วยภาพ วีดีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ  เช่น  เครื่องขับแผ่นบันทึก  ซีดี การ์ดประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมัลติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง การนำเข้าไฟล์วีดีโอ การตัดต่อ วีดีโอการแทรกเทคนิคพิเศษต่างๆ การเขียน VCD/DVD เพื่อนำไปเผยแพร่