ความเป็นมาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการบินขององค์การการควบคุมความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ การกระทำที่ขัดต่อกกหมายความปลอดภัยในการบิน การจัดโปรแกรมความปลอดภัยของผู้ประกอบการสายการบิน การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางอากาศและหรือองค์การควบคุมความปลอดภัยในการบินระหว่างประเทศ และข้อกำหนดตามภาคผนวก (Annex)

แนวความคิดและความสำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินการ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ และจริยธรรมในระดับสากล


แนวความคิดและความสำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินการ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ และจริยธรรมในระดับสากล


ระเบียบวิธีสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ  ไคร์สแคว การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

Methodological and statistical analysis of preliminary data, random variables and distributions, The probability of random variables, estimation and hypothesis testing, Chi-Square test, analysis of variance, correlation and regression analysis, time series analysis

กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทางการตลาดในระบบเศรษฐกิจ การแบ่งส่วนตลาดลักษณะของ ตลาดประเภทต่างๆ พฤติกรรมการซื้อในแต่ละตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับแต่ละส่วนประสม จริยธรรมของนักการตลาด


ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมการบิน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ประวัติความเป็นมา ลักษณะ องค์ประกอบ องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน

Educational Infrastructure of the Aviation Industry, the introduction to aviation industry, the history, characteristics, composition, organizations and agencies involved in aviation industry, also aviation technical term

ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักเกณฑ์และวิธีการขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน สำหรับกิจการซื้อขายสินค้า กิจการให้บริการและกิจการผลิตและขายสินค้า ระบบใบสำคัญ และระบบเงินสดย่อย


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์การ รูปแบบและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ  การเข้าถึงและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์การ ระหว่างองค์การด้วยระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต