พื้นฐานเว็บเทคโนโลยี

ตรรกศาสตร์ เทคนิคการพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หลักการนับความน่าจะเป็นชนิดไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อกำเนิด

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน เครื่องมือสำหรับการวิจัย การกำหนดปัญหาในการวิจัย การทบทวนสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง การเขียนข้อเสนองานวิจัย การจัดการงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กฎและหลักในการเขียนรายงานการวิจัย