ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย
เรขาคณิตในระนาบและในปริภูมิสามมิติ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันและบทประยุกต์ การหาปริพันธ์และบทประยุกต์

เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ เทคนิคการพิสูจน์ ขั้นตอนวิธีและจำนวนเต็ม หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อกำเนิด