บทนำ บทบาทของสัตวแพทย์ในด้านสาธารณสุข การจำแนกโรคสัตว์ติดคน หลักการควบคุมและป้องกันโรค โรคสัตว์ติดคนที่เกิดจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ริกเก็ตเซีย ปรสิต โรคสัตว์ติดคนที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ อุบัติการณ์ของโรคเกิดใหม่ สุขศาตร์สิ่งแวดล้อม 

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพ

การฝึกทักษะทางคลินิกในสัตว์น้ำ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   

 • การตรวจและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสวยงาม
 • การตรวจประเมินสภาพร่างกายในสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสวยงาม
 • การประเมินประสิทธิภาพการผลิตในสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสวยงาม
 • การเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและการตรวจในห้องปฏิบัติการ
 • การเก็บและตรวจตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ และหนอนพยาธิ
 • การวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสวยงาม
 • การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ
 • การให้ยาในสัตว์น้ำ
 • การรักษาสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำชนิดพิเศษ
 • การรักษาสัตว์น้ำสำหรับการค้า
 • การจัดการในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • การจัดการในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

การฝึกทักษะทางคลินิก การรักษาทางอายุรกรรมและทางศัลยกรรม การป้องกันและการควบคุมโรค

การควบคุมและวางยาสลบสัตว์ป่าในสัตว์สวนสัตว์ สัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อและโรคที่ไม่ติดเชื้อในสัตว์  ความสัมพันธ์ของตัวสัตว์และสิ่งก่อโรค การเกิดโรค และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค การวัดขนาดของการเกิดโรค ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุกับการเกิดโรค การใช้สถิติในงานระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยโรค การสอบสวนโรค การเฝ้าระวังโรค การควบคุมและป้องกันโรค