การอ้างเหตุผลแบบเงื่อนไขเป็นวิธีการสรุปเหตุผลแบบนิรนัยอีกแบบหนึ่งที่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว มีข้อความที่เป็นเงื่อนไข ถ้า...แล้ว...ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การสรุปเหตุผลจึงเป็นสิ่งใกล้ตัวสำหรับทุกคนที่จะต้องเรียนรู้และสรุปเหตุผลได้อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล

วิชาเทคโนโลยีสื่อเสียง (การบันทึกเสียง)
ศึกษาและปฎิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานของเสียง / การบันทึกเสียง /การตัดแต่ง /Add Effect และนำออกของเสียง

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทฤษฎี การนำเสนอเทคโนโลยีสื่อประสม ภาพ เสียง การทำภาพเคลื่อนไหว และองค์ประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ  ฐานข้อมูลสื่อสารประสม ไซเบอร์สเปซ รวมทั้งการศึกษาสำหรับผลิตภัณฑ์สื่อประสม

เทคนิคการเก็บเลเวล

ทดสอบการเรียน