ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม ทฤษฎีและแนวคิดทางจริยธรรม ความรู้พื้นฐานทางจริยธรรมทางธุรกิจ บทบาทของธุรกิจและความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การปลูกผังจริยธรรมในหน่วยงาน การสร้างและพัฒนาจริยธรรมในองค์การธุรกิจ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์การ หลักจริยธรรมในการทำงานสำหรับผุ้บริหารและพนักงาน หลักพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณธรรมของผู้บริหาร

    ระบบธุรกิจ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ การควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ โดยการใช้พิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ

         ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเป็นมาของกฎหมายอากาศ ความหมายของห้วงอากาศ สิทธิการบินระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศและภาคผนวก ความเป็นมาและบทบาทขององค์การการพลเรือนระหว่างประเทศ  ศึกษาเนื้อหาของกฎหมายการเดินอากาศระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง แผนกคดีบุคคล และแผนกคดีอาญา องค์กรกำกับดูแลการบินพลเรือนในประเทศ กฎหมายอากาศของไทย พระราชบัญญัติการเดินอากาศ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการบิน กฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจการบิน 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการเบื้องต้นก่อนการดำเนินการ

เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาระเบียบวิธีสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง ความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การท ดสอบไคร์สแคว
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา