วิวัฒนาการในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม สภาทั่วไปของสังคมมนุษย์ องค์ประกอบและโครงสร้างของสังคมกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม ชุมชน ปัญหาและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

         ปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต การสร้างแนวความคิดและเจตคติของตนเอง ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารและการพัฒนาตนในการดำเนินชีวิตทางสังคมและการร่วมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคนและการสร้างผลิตผลในการทำงานอย่างมีคุณภาพ

     คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต     การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ข้อสนเทศประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ระเบียบวิธีสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

วิวัฒนาการการปกครองของประเทศไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ตุลาการ พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ กระบวนการนิติบัญญัติ การเลือกตั้ง การบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางการเมือง

หลักการใช้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ  การเลือกใช้สารสนเทศ  การสืบค้นและเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศ  การนำเสนอผลของการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบรายงานที่เป็นมาตรฐาน