การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันและแนวโน้มเทคโนโลยี ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ภัยคุกคาม และความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต  ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมสังคม  กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การถ่ายโอนข้อมูลและใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย การสำรองและกู้คืนข้อมูล

คําอธิบายรายวิชา  ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชัน  ลิมิตและความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน พีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย  การประยุกต์ของอนุพันธ์  ปริพันธ์และเทคนิคการหาปริพันธ์  ปริพันธ์จํากัดเขตและการประยุกต์  พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ 

รายวิชาบังคับ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาโลจืสติกส์ และระบบการขนส่ง