แนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การนำระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการทำสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพและชีวภาพ ทั้งทางบกและทางน้ำ สมดุลธรรมชาติและการสื่อความหมายธรรมชาติ ความหมาย หลักการและแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย บทบาทของรัฐบาล องค์กร หน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปัญหาและสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในปัจจุบัน