การออกเสียงสัทอักษรจีน ส่วนประกอบอักษรจีน หลักเกณฑ์ในการเขียนตัวอักษร อักษรเดียว ตามมารตรฐานเดียวกับที่ใช้ในสาธารณรัฐประชาชนจีน