คำอธิบายรายวิชา

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข

ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

ปริพันธ์ตามเส้น

อุปนัยทางคณิตศาสตร์

ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง

การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน