หลักการทั่วไปของแสงธรรมชาติ การนำแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารด้วยวิธีต่างๆการประสานแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ์  ฝึกปฎิบัติการออกแบบแสงสว่างธรรมชาติ


(หลักสูตรปี พ.ศ. 2556)

หลักการและวิธีการออกแบบอาคารที่มุ่งเน้นการพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร หลักการออกแบบอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำความเย็นและให้แสงสว่างภายในอาคาร หลักการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร การป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร การระบายอากาศ การนำแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สาระสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและย่านชุมชน  ปฏิบัติการสำรวจและระบุคุณค่าความสำคัญด้านต่างๆ ของอาคาร สถานที่ หรือย่านชุมชน  ประเมินคุณค่าทางสุนทรียภาพ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคม  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม  กลวิธีนโยบาย วางแผน วางผัง และออกแบบ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆในการอนุรักษ์พัฒนาชุมชน

(หลักสูตรปี พ.ศ. 2561)

หลักการและวิธีการออกแบบอาคารที่มุ่งเน้นการพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร หลักการออกแบบอาคารเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำความเย็นและให้แสงสว่างภายในอาคาร หลักการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร การป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร การระบายอากาศ การนำแสงสว่างธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคาร ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ และเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงอาคารเดิมให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ตามความต้องการทั้งในส่วนของอาคารเดิมและอาคารที่จะเกิดขึ้นใหม่ทั้งเชิงอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ประโยชน์ใช้สอยใหม่ สาระสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและย่านชุมชนปฏิบัติการสำรวจและระบุคุณค่าความสำคัญด้านต่างๆของอาคารสถานที่ หรือย่านชุมชน


คำอธิบายรายวิชา                                  

สภาพของการรับน้ำหนักของชั้นดิน การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ฐานราก เสา คาน พื้น บันได ชิ้นส่วนสำเร็จรูป แนวคิดในการออกแบบอาคารสูง กรณีตัวอย่างการออกแบบอาคารสูง และอาคารสมัยใหม่