คำอธิบายรายวิชา                                  

สภาพของการรับน้ำหนักของชั้นดิน การก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ฐานราก เสา คาน พื้น บันได ชิ้นส่วนสำเร็จรูป แนวคิดในการออกแบบอาคารสูง กรณีตัวอย่างการออกแบบอาคารสูง และอาคารสมัยใหม่