กระบวนการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส์แบบต่างๆ การสื่อสารดาวเทียม ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ระบบการจำแนกด้วยบาร์โค้ด ระบบการจำแนกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ระบบบริหารจัดการตำแหน่งยานพาหนะ ระบบนำร่องผ่านดาวเทียมบนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ และกรณีศึกษา

นักศึกษาต้องทำการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง หรือ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือ ทำการวิจัยวิทยาการด้านการจัดการโลจิสติกส์ นำมาเรียบเรียงเป็ฯปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรีภายใต้การควบคุม ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนต์

ประเภทและขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ ระบบการบริหารงานของศูนย์รวมตู้คอนเทนเนอร์ การให้บริการ การจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ การประสานงานกับหัวรถลากจูง กระบวนการบรรจุสินค้าเข้าและออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ระบบการติดตาม และสถานีตู้คอนเทนเนอร์

หลักการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่ง การแยกประเภทสินค้า การวางแผนการขนส่ง การคิดและควบคุมต้นทุนในการขนส่ง บุคลากรการขนส่ง ความปลอดภัยในการขนส่ง วิธีการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ประเภทและวิธีการในการขนถ่าย ระเบียบและกฎหมายในการขนส่ง การใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมในการขนส่ง