ศึกษาเกี่ยวกับระบบภายในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบแขนกลในการผลิต เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการผลิตและการควบคุมการผลิต ระบบโรงงานทั้งระบบและกรณีศึกษา

หลักพื้นฐานของการจัดการสินค้าคงคลัง ประเภทของสินค้าคงคลัง  ต้นทุนสินค้าคงคลัง การตรวจนับจำนวนสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง  ระบบสั่งซื้อที่ประหยัด  ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง  การรวมความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง  การออกแบบและการจัดวางสินค้าคงคลัง  การวัดประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง  ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมสินค้าคงคลัง