ปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิต การสร้างแนวความคิด และเจตคติของตนเองธรรมกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารและการพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิตทางสังคม และการร่วมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลผลิตในการทำงานอย่างมีคุณภาพ

ความหมายและขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการของมนุษย์  ระบบการทำงานของร่างกายที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  เชาวน์ปัญญา  การรับรู้  การเรียนรู้ การจูงใจ  บุคลิกภาพ การปรับตัว  สุขภาพจิต  นำความรู้ทางจิตวิทยาไปพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม