ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  หลักสำคัญเกี่ยวกับโปรแกรม  หลักการพัฒนาโปรแกรม  การวิเคราะห์ปัญหา  การเขียนผังงาน  การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง  ชนิดของข้อมูล  ค่าคงที่  ตัวแปร  นิพจน์และตัวดำเนินการ  คำสั่งในการรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์  คำสั่งในการควบคุมการทำงาน  ตัวแปรชุด  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์  เทคนิคการแก้ปัญหาต่าง ๆ  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทำบนระบบต่าง ๆ