หลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการพาสเจอร์ไรซ์ สเตอริไรซ์ และยูเอชที การแปรรูปโดยใช้ความดันสูง การฉายรังสีและการหมัก การแปรรูปขั้นต่ำและเทคโนโลยีเฮอร์เดิล


ศึกษาและวางแผนการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม กรณีศึกษา


ศึกษาและวางแผนการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม กรณีศึกษา


ความสำคัญของการบรรจุ  วัสดุบรรจุ  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านบรรจุภัณฑ์  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการบรรจุ  ผลของภาวะการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี และกายภาพของวัสดุบรรจุ  วิธีการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  วัสดุบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่

ภาพรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ำ การเสื่อเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ำ ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ประมง การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากของเหลือ และกรณีศึกษา