ความหมายและความสำคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ประวัติ แหล่งสังเคราะห์และการเคลื่อนย้ายสาร หลักการทำงานและอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีต่อสรีรวิทยาของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุ่มต่างๆ การนำสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพืช

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์ องค์ประกอบพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ การวางผังพื้นที่ทางการเกษตรโดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีสุนทรีภาพ