ระเบียบวิธีวิจัยด้านการสื่อสาร การกำหนดหัวข้อการวิจัย วิธีการเขียนที่มาและความสำคัญของปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ ปัญหานำวิจัย การศึกษาทบทวนทฤษฎี แนวความคิด ตัวแปร นิยามศัพท์ สมมติฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนองานวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

     หลักการออกแบบกราฟิกสำหรับการสื่อสารสารสนเทศ  ส่วนประกอบและการตีความสารสนเทศกราฟิก กระบวนการคิด การบวนการออกแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การแทนข้อมูลด้วยภาพ การสร้างสารสนเทศกราฟิก ผลทางจิตวิทยาที่มีต่อการรับสาร การนำเสนอผลงาน