หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับ การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ

หลักการ เทคนิคการสร้างสรรค์ข้อความประชาสัมพันธ์ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง     สื่อโฆษณาทางตรงและสื่อสมัยใหม่ องค์ประกอบการเขียนข้อความ

ความรู้เบื้องต้นในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  โปรแกรมประยุกต์  การนำเสนอสารสนเทศ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Media Technology) ประเภท และหลักการพัฒนาสื่อ การใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการพัฒนาสื่อและการออกแบบสารสำหรับสื่อบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความรู้เกี่ยวกับแอพลิเคชัน เกม เทคโนโลยีความจริงเสมือน ภาพเสมือนจริงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตลอดจนบทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบันและแนวโน้มนวัตกรรมทางด้านสื่อร่วมสมัยในอนาคต

Introduction to hardware and software, application program, presentation of information, computer network system, electronic mail, security in computer systems, mobile  media technology, types and principles of  media development, using mobile devices, principles of media development and design for mobile media, knowledge of applications, games, virtual reality technology, real virtual images on mobile devices as well as the role of computers in today's society and the future of contemporary media innovations