แนวคิดเชิงวัตถุ  คลาส  ออบเจ็กต์  การซ่อนสารสนเทศ  การห่อหุ้ม ความสามารถในการสร้างตัวแทน  กรรมวิธีการถ่ายทอดคุณสมบัติ  ภาวะที่มีหลายรูปแบบ  คลาสไดอะแกรมและภาษาสัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายโมเดลและการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ 

หลักพื้นฐานการจัดการหน่วยความจำ  โครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ สแตก คิว ลิงค์ลิสท์  ไบนารีทรีย์และขั้นตอนวิธีพื้นฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้งาน เทคนิคการจัดเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล  การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีอย่างง่าย การประยุกต์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ