หลักการ และเทคนิคขั้นพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้องและเครื่องมือในการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช องค์ประกอบของอาหารและวิธีเตรียมอาหาร การเลือกชิ้นส่วนพืชและการแยกเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการย้ายและเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเจริญเติบโตของชิ้นส่วนพืชไปเป็นพืชต้นใหม่ การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช