ความสำคัญ ชนิด และลักษณะการทำลายของโรค แมลง วัชพืชและศัตรูพืชอื่นๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาด

การระบาดของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ผลกระทบจากการระบาด และแนวทางการควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืช กระบวนการกำจัดแมลงศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานการส่งออก