• คำอธิบายรายวิชา (Course Description):

วิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ แนวทางของการจัดการสมัยใหม่ บทบาทของผู้บริหารหรือผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์ จริยธรรมในการบริหาร เทคนิคในการจูงใจ การทำงานร่วมกันเป็นทีม แนวทางการจัดการธุรกิจในประเทศ และการบริหารองค์การตามหลักบรรษัทภิบาล

แนวคิดและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ขององค์การ การวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การกำหนดนโยบายเป้าหมาย การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารระดับสูงขององค์การ โดยการใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวความคิดและความสำคัญบทบาท และหน้าที่งานสำนักงานทั้งในองค์การธุรกิจ และราชการ การวางแผน การจัดองค์การ การอำนวยการ และการควบคุมงานสำนักงาน การจัดผังสำนักงาน สายการดำเนินงาน การบริหารงานเอกสารและเครื่องใช้สำนักงาน การจัดระบบวิธีปฏิบัติ การนิเทศพนักงาน การประเมินผลเพื่อประสิทธิภาพงานสำนักงาน เปรียบเทียบแนวความคิด ปรัชญา และวิธีการปฏิบัติงานในการจัดการสำนักงานทั้งองค์การธุรกิจ และราชการ

           ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบของพัฒนาการความขัดแย้งในองค์การ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความขัดแย้ง กติกา และเงื่อนไขในการจัดการความขัดแย้งในองค์การ การใช้สันติวิธีและรูปแบบต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้งในองค์การ 

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ การวิเคราะห์ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ แนวความคิดในการแก้ปัญหา ศึกษากระบวนการ และวิธีการแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการ

พฤติกรรมภายในองค์การ การพัฒนากลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ การประเมินประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลง ประเภทของนวัตกรรม การพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 กลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศ หลักและทฤษฎีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กิจกรรมทางการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการข้ามวัฒนธรรม การตลาด การผลิต การเงิน สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ

ระเบียบวิธีสถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การประยุกต์ใช้สถิติพื้นฐานทางธุรกิจ

แนวคิดและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ขององค์การ การวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การกำหนดนโยบายเป้าหมาย การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารระดับสูงขององค์การ โดยการใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษา

กระบวนการและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเตรียมตัวเพื่อการสหกิจศึกาาในสถานประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา การเขียนและนำเสนอผลงาน วัฒนธรรมองค์การของสถานประกอบการ

แนวคิด ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับโครงการ กระบวนการหรือวงจรของโครงการ การริเริ่มและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดเตรียมโครงการ การเขียนโครงการ เทคนิคการบริหารและการควบคุมโครงการ การกำกับติดตาม การยุติโครงการ ประเมินโครงการ

แนวคิดพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ การออกแบบการควบคุมคุณภาพ วงจรคุณภาพ การจัดการต้นทุนการควบคุมคุณภาพ เทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ทางสถิติที่นำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินค้า การบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มผลผลิต แนวคิด และวิวัฒนาการด้านการเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน

คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รูปแบบองค์การธุรกิจ การจัดการด้านการตลาด การเงิน การผลิต การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณผู้ประกอบการ การประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจ

ลักษณะและความสำคัญของการผลิต ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในการผลิต ระบบการผลิต การจัดองค์กรเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบำรุงรักษา ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง