คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการบัญชีบริหาร แนวคิดพื้นฐานและการจำแนกประเภทของต้นทุน วิธีการต้นทุนรวมและวิธีการต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกำไร ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม งบประมาณ งบประมาณแบบยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การบัญชีตามความรับผิดชอบและการรายงานแยกตามส่วนงาน ราคาโอน การกำหนดราคา การวัดผลการดำเนินงานแบบดุลยภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว