1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและความสามารถในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรม
3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน

ความสำคัญ ปัญหา กลยุทธ์ของการสื่อสารภายในองค์การโดยเน้นหนักในเรื่องพฤติกรรมของการสื่อสารของบุคคลที่มีต่อความหมายในการสื่อสาร ตลอดจนรูปแบบ ของการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ โครงสร้างขององค์การที่มีผลต่อการสื่อสาร ลักษณะและรูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารในรูปแบบ Transactional Analysis

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการและความจำเป็นที่รัฐต้องจัดเก็บภาษี แหล่งรายรับของรัฐบาล ความแตกต่างจากรายรับอื่นๆที่ไม่ได้มาจากภาษีอากร นโยบายและส่วนประกอบของภาษีอากร ความจำเป็นที่รัฐต้องจัดเก็บภาษีอากร วิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ค้นคว้า ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ จัดทำรายงานภายใต้การควบคุมและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม