คำศัพท์และสำนวนการสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ วัฒนธรรมการสนทนาภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ

Vocabularies and Expressions for English conversation in various situations, cultural issues in English conversation and develop conversation skill.